Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przetarg Konserwcja Mostu Drewnianego

Przetarg Konserwcja Mostu Drewnianego

Zn. Spr. S.270.1.11.2015

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym

           o wartości poniżej 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Nadleśnictwo Rzepin

w Rzepinie

ul. Świerczewskiego 11

69-110 Rzepin

NIP 598-000-49-07

fax ( 095) 7596205

 

II. OGŁASZA PRZETARG NA:

                                

                      KONSERWACJA MOSTU DREWNIANEGO

 

                                                                                                         

   Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):  45000000-7 Roboty budowlane

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 DO  10.12.2015 R.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM:

 

      Spełnienie warunków określonych w  SIWZ

 

V. INFORMACJA DLA OFERENTÓW:

 

           e-mail :                  rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

            strona intern :   www.szczecin.lasy.gov.pl /rzepin                                    

      Pracownik uprawniony do kontaktu w sprawie SIWZ:

  1.        Antoni Popkowski  tel.   605 430 218

 

         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

      Wadium –   brak wadium

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

      Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

       Siedziba zamawiającego pokój nr 13

      Termin składania   26.10.2015 r. godz. 11.00

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

      Siedziba zamawiającego, sala nr 16

      Termin otwarcia  26.10.2015 r.godz. 11.30

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE (W%).

.

Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 95%

                            Okres gwarancji                                           -   5%                         

 

 

Rzepin , dnia 08.10.2015 r.

 

 

Resources to get


Asset Publisher Asset Publisher

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Divisions and others