Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przetarg na "Opracowanie Dokumentacji projektowej ..."

Przetarg na "Opracowanie Dokumentacji projektowej ..."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Nadleśnictwo Rzepin

w Rzepinie

ul. Świerczewskiego 11

69-110 Rzepin

NIP 598-000-49-07

fax ( 095) 7596205

 tel. (095) 7596433

II. OGŁASZA PRZETARG NA:

 

" OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG  LEŚNYCH  DROGA RADÓW L-CTWO DRZECIN  ; DROGA  L-CTWO BISKUPICE "

 

                        Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 74232000-4. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

30.11.2015 r.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM:

 

      Spełnienie warunków określonych w  SIWZ

 

V. INFORMACJA DLA OFERENTÓW:

 

           e-mail :                  rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

            strona intern :   www.szczecin.lasy.gov.pl /rzepin                                    

      Pracownik uprawniony do kontaktu w sprawie SIWZ:

  1.        Antoni Popkowski  tel.  ( 095 ) 7596433 ; 605430218

 

         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

      Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez Oferentów wadium.

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

      Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia   

        dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z  

         zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

       Siedziba zamawiającego pokój nr 13

      Termin składania   24.07.2015 r.godz. 08.30

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

      Siedziba zamawiającego, sala nr 16

      Termin otwarcia  24.07.2015 r.godz. 09.00

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE (W%).

.

Całkowita cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%

 

Rzepin , dnia 14.07.2015 r.

 


Asset Publisher Asset Publisher

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Divisions and others