Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 19 na odcinku 550 m

Nadleśnictwo Rzepin ogłasza przetarg Konserwacja dojazdu pożarowego nr 19 na odcinku 550 m

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

W dziale VIII pkt. 1 zmienia się  ppkt. c i nadaje mu nowe brzmienie:

 

c) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy złożyć:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wymaga przedstawienia zawartego w załączniku nr 7 do SIWZ wykazu zawierającego zrealizowanie z należytą starannością 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu roboty drogowej o nawierzchni tłuczniowej o wartości  50 000 PLN.

 

 

 

Przetarg Konserwacja dojazdu pożarowego nr 19 na odcinku 550 m  

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej oraz  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" lub „Pzp" oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, a zwłaszcza:

·          Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.  231).

·          Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

Szacunkowa wartość zamówienia nie przewyższa progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 44 Ustawy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – zastosowanie mają przepisy Ustawy.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz pozostałych dokumentów do pobrania poniżej: