Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu Kurs Prawa Jazdy

Znak sprawy: S – 270.1.13.2015                  

ADRES:

  ul. Świerczewskiego 11

69-110  Rzepin                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

( TEL (+48 95) 75 96 433;   FAX(+48 95) 75 96  205;  e-mail: rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

 

 NIP  598-000-49-07       

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie zostanie przeprowadzone według Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm) oraz Zarządzenia nr 18/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

KURS PRAWA JAZDY 2015

 

                                                                                                NADLEŚNICZY                                                           

                                                                                              Stanisław Sobański

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy  w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie

Sygn. postępowania  S.270.1.13.2015

Zamawiający

     Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

     Lasy Państwowe

     Nadleśnictwo Rzepin       

ul. Świerczewskiego - 11

69 – 110 Rzepin

NIP 598-000-49-07

tel. 0-95 7596433, 0-95 7597356

fax. 0-95 7596205

e-mail: rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

www.szczecin.lasy.gov.pl /rzepin

 

Osoba do kontaktów roboczych:  Antoni Popkowski - sekretarz

Telefon: 095 7 596 433 lub 605 430 218

 1. Informacja ogólne

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy w ramach w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie

Postępowanie zostanie przeprowadzone według Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm) oraz Zarządzenia nr 18/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest zainteresowanym Oferentom nieodpłatnie na stronie internetowej www.rzepin@szczecin.lasy.gov.pl  lub po pokryciu kosztów administracyjnych w siedzibie strony Zamawiającej, pok. 1.
 2. Wykonawca ponosi koszt druku Specyfikacji.
 3. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 5. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
 6. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Nie dopuszcza się porozumiewania się drogą elektroniczną.
 8. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.
 9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 11. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Przewidywany termin przeprowadzenia kursów:
 1. Kurs prawa jazdy  –  do 31.03.  2016,

Szkolenie z przepisów ruchu drogowego do 31.03.2016 r

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy oraz przepisów ruchu drogowego w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie

 

1.Kat. T  – ilość osób -  25 ( całość )

2. Szkolenie z przepisów ruchu drogowego – ilość osób  - 31

Wykonawca będzie mógł skorzystać z sali na terenie szkoły, w której może zostać przeprowadzona część teoretyczna szkolenia ( pomoce dydaktyczne zapewnia Wykonawca we własnym zakresie ).

 

Wspólny słownik zamówień CPV 80411200-0- Usługi szkół nauki jazdy.

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne, profesjonalne przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

 

Kurs powinien kończyć się wewnętrznym egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów oraz zaświadczeniem o przeprowadzonych badaniach lekarskich.

Uczestnicy kursu muszą być również ocenieni zgodnie z „ Punktowym systemem oceniania z przedmiotu". Wzór systemu oceniania stanowi załącznik do Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem

Zabezpieczenie dowozu uczniów na zajęcia należy do Wykonawcy

 1. Warunki udziału w przetargu i wymagania dotyczące oferty:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 1. Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu:
 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do przeprowadzenia kursu lub szkolenia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, która przeprowadziła co najmniej 1 kurs lub szkolenie zgodne z przedmiotem danej części zamówienia, obejmujące grupę nie mniejszą niż 3 osoby. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji kadry zawiera załącznik nr 1 do SIWZ;
 2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu danej części zamówienia, tj. wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał  co najmniej 3 szkolenia obejmujące grupę nie mniejszą niż 15 osób, którego zakres jest zgodny z przedmiotem danej części zamówienia;
 1. Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2 do SIWZ);
 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ);
 3. Zaświadczenie starosty o wpisaniu wykonawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub zaświadczenia właściwego starosty o wpisaniu wykonawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 4. Wykaz osób spełniających warunek opisany w pkt. V.2.a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór załącznik nr 5 do SIWZ);
 5. Wykaz wykonanych usług (kursów lub szkoleń zgodnych z przedmiotem danej części zamówienia z podaniem ilości osób w każdym z kursów lub szkoleń),  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są:
 • poświadczenie,
 • oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzez którego usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających , że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, ze zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;

 

 1. Wykonawca wraz z ofertą, musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja stanowi załącznik nr 7.
 1. Oferta
 1. Wymagane elementy oferty:
 1. Wypełniony formularz ofertowy,
 2. Dokumenty wykazane w części V.3 SIWZ
 1. W formularzu oferty Wykonawca wskazuje cenę brutto za jednego uczestnika szkolenia w poszczególnych kategoriach.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, złożona na piśmie, trwale zszyta i podpisana przez osobę  (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a jej strony powinny być kolejno ponumerowane. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i zawiadomień pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 7. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 1. Termin związania ofertą
 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Złożenie oferty
 1. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego do dnia: 03.12.2015 r. do godz. 0900  w nieprzejrzystej kopercie oznaczone „ KURS PRAWA JAZDY 2015 „
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. W dalszej części:
 1. zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,
 2. następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,
 3. następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,
 1. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:
 1. imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 2. cena oferty,
 3. termin wykonania zamówienia 
 1. Wszystkie oferty złożone po podanym terminie zostaną zwrócone nie otwarte.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie        o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
 3. Przyjęcie oferty zamiennej powoduje zwrot złożonej pierwotnie oferty  bez jej otwierania.
 4. Powiadomienie o wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  zostanie  przygotowane                       i oznaczone zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji „ZMIANA  OFERTY" lub „WYCOFANIE  OFERTY".
 5. Oferent nie może dokonać skutecznie zmian lub wycofać oferty po upływie terminu do składania ofert.
 6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 03.12.2015 r. o godz.0930  w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.
 7. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

 

 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Otwarcie ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16.
 2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający  poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia.
 1. Kryteria i zasady oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):

 • cena brutto –  100%

 

2.  Ocena ofert będzie dokonana wg poniższej zasady:

    Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

 

                           C brutto oferty z najniższą ceną

    C    =                                                                                       x    100

                                   C brutto oferty badanej

 

3.  Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert nie podlegających odrzuceniu.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.

 

 1. Umowa

Istotne postanowienia umowy  zostały określone z załączniku nr 6.

 1. Zmiany umowy i odstąpienie od umowy
 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. Zawarta umowa może ulec zmianie w przypadku:
 1. Zmiany liczby uczestników szkolenia będącej wynikiem powstania uzasadnionych potrzeb szkoleniowych
 2. Zmiany osób prowadzących szkolenie, której nie można było przewidzieć        w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że osoba posiada odpowiednie kwalifikacje;
 3. Zmiany terminu realizacji szkolenia bądź kursu;
 1. W przypadku zmiany liczby uczestników szkolenia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o nieponiesione koszty związane z uczestnictwem osoby (koszty poczęstunku, ubezpieczenia, przygotowania materiałów szkoleniowych, obsługi administracyjnej kursu, jak również w przypadku zajęć indywidualnych koszty godzin zajęć/wsparcia które się nie odbyły).
 2. Zmiana osób prowadzących szkolenie nie może skutkować pogorszeniem poziomu szkolenia. Wykonawca jest obowiązany zapewnić kontynuację szkolenia przez osoby prezentujące nie gorszy poziom dydaktyczny niż prezentowany przez osoby pierwotnie wskazane. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla osób, które zastąpią osoby pierwotnie wskazane przed dokonaniem zamiany osób prowadzących szkolenie.
 1. Środki ochrony prawnej

1.Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia  przysługuje środki ochrony prawnej – odwołanie do Nadleśniczego

2.Zamawiający zastrzega możliwość nie dokonania wyboru wykonawcy oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 1. Formalności przed podpisaniem umowy
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.
 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie w/w zawiadomień w formie pisemnej lub faksem.
 2. Zamawiający zawrze umowę z tym z Wykonawców, którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki specyfikacji, będzie odpowiadała wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz będzie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Materiały do pobrania